-


Varusmiespalvelus Suomessa on osa Suomen yleistä asevelvollisuutta. Varusmiespalveluksen ovat velvoitettuja suorittamaan kaikki asevelvolliset miehet, joilla ei ole vakaumukseen perustuvia syitä, jotka estävät varusmiespalveluksen suorittamisen. Suomen puolustusvoimien kaikille 18 vuotta täyttäneille asevelvollisille miehille järjestämissä kutsunnoissa pyritään määrittämään asevelvollisen palveluspaikka ja kertomaan puolustusvoimien toiminnasta ja armeijasta tuleville alokkaille.Aseellinen varusmiespalvelus on 180, 270 tai 362 vuorokauden mittainen. Kaikki käyvät kuitenkin aluksi 7-viikkoisen peruskoulutuskauden. Sen aikana valitaan johtajakoulutukseen lähtijät ja miehistötehtäviin sijoitettavat. Valintoihin vaikuttavat esimiesten ja palvelustovereiden arviot, peruskoulutuskaudella suoritettavat soveltuvuuskokeet, lihas- ja kuntotestit sekä menestys sotilaan perustutkinnossa.
Asevelvollisuus Suomessa on miesten velvollisuus osallistua maanpuolustukseen. Asevelvollisuudesta määräävät asevelvollisuuslaki ja siviilipalveluslaki. Kyseessä on osa perustuslain 127 §:n määräämää maanpuolustusvelvollisuutta, joka koskee kaikkia Suomen kansalaisia. Asevelvollisuuteen kuuluu varusmiespalvelus tai siviilipalvelus.

Asevelvollisuus alkaa sen vuoden alusta, jolloin mies täyttää kahdeksantoista vuotta ja jatkuu sen vuoden loppuun, jona asevelvollinen täyttää kuusikymmentä vuotta.

Jokainen 18 vuotta täyttänyt mies – ahvenanmaalaisia lukuun ottamatta – käsketään kutsuntoihin. Kutsunnoissa asevelvollinen määrätään yleensä vuoden tai kahden päästä alkavaan palvelukseen. Asevelvollinen voi myös vapaaehtoisena astua palvelukseen heti 18:tta syntymäpäiväänsä seuraavassa saapumiserässä. Kutsuntojen kautta henkilökohtaisten syiden vuoksi varusmies- tai siviilipalveluksen suorittamisen lykkäystä voi hakea aina sen vuoden loppuun asti, jona täyttää kaksikymmentäkahdeksan vuotta. Lykkäystä ei tämän jälkeen myönnetä, ja asevelvollisen on astuttava palvelukseen ellei häntä vapauteta palveluksesta. Velvollisuus ase- ja siviilipalveluksen suorittamiseen päättyy sen vuoden lopussa jolloin henkilö täyttää 30 vuotta.Vastuu varusmiespalveluksen järjestämisestä on puolustusvoimilla, jonka reserviin koulutetaan miehiä asevelvollisuuden avulla. Vastuu siviilipalveluksen järjestämisestä on Työministeriöllä. Vuosittain noin 2 600 henkilöä hakeutuu siviilipalvelukseen.

Vuosittain noin 70–80 miestä kieltäytyy asevelvollisuuspalveluksesta kokonaan. Heitä kutsutaan totaalikieltäytyjiksi, joiden palvelusvelvollisuus katsotaan suoritetuksi, kun totaalikieltäytymisestä määrätty ehdoton vankeusrangaistus on suoritettu. Jehovan todistajat ja ahvenanmaalaiset miehet ovat vapautettuja asevelvollisuudesta rauhan aikana. Naiset eivät ole asevelvollisia, mutta voivat hakeutua asepalvelukseen vapaaehtoisina.Onko oikein velvoittaa miespuolinen kansalainen palvelemaan maataan keskimäärin 8 kuukauden ajaksi, kysymättä edes hänen ajatuksiaan asevelvollisuudesta? Tämä mahdollinen asevelvollisuuteen pakottaminen voidaan tulkita jopa osa- aikaiseksi orjuudeksi, sillä henkilö joutuu työskentelemään toisen osapuolen hyväksi ilman kohtuullista korvausta ja riippumatta omasta tahdostaan.

Mitkä ovat arvot, joiden takia yhteiskunnassa rikotaan yksilönvapautta? Asevelvollisuus rajoittaa yksilön vapautta. Asevelvollisuuslaki on siis ristiriidassa yksilön perusoikeuden kanssa. Toisaalta voidaan kysyä, onko valtiolla suorastaan velvollisuus rikkoa yksilönvapautta oman vapautensa turvaamiseksi? Yksilönvapaushan ei toteudu, jos yhteiskunta ei ole vapaa. Yhteisön velvoitteiden noudattaminen nousee keskeiseksi kysymykseksi. Jotta yksilö saa olla osa yhteiskuntaa, sen on toimittava tiettyjen mallien mukaan. Mallit tarkoittavat lakeja, joihin yksilö on velvollinen riippumatta omista arvoistaan. Yhteiskunnan tuki yksilölle on suuri, joten yksilön on sitä pyydetysti korvattava.

Utilitaristisen käsitteen mukaan asevelvollisuus on oikein, jos hyödyt ovat suuremmat kuin tappiot. Moraalinen tappio on yksilön vapaudenriisto, mutta armeijan tuoma kulttuurisen ja fyysisen vapauden turvaaminen ylittää tämän.

21 243 kävijää


© Jjaaskelainen.hyrylanlukio
Palvelun tarjoaa Verkkopolku.com